Оновлено
2020-06-01
15:22

1-й етап

 Завершивши роботу над дисертацією здобувач наукового ступеня подає її на розгляд кафедри, де виконувалась робота. Протягом місяця після рекомендації до захисту, висновок кафедри оформлюється як витяг з протоколу у 2 примірниках і підписується завідувачем кафедри, затверджується ректором, проректором з наукової роботи та скріплюється печаткою університету (зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня кандидата наук ) (зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня доктора наук ). Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 2-й етап

 Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності наступних документів, які надають аспіранти, докторанти, здобувачі (перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня встановлений Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 затверджено "Положення про спеціалізовану вчену раду")

Перелік документів:

- Заява на ім'я  голови СВР про прийняття дисертації до розгляду в спеціалізованій вченій раді (заява пишеться власноручно, зразок заяви).

- Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники);

- Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники);

- Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники);

- Посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках: один примірник - оригінал, другий - копія);

- Витяг з наказу про зарахування до аспірантури та докторантури, засвідчений згідно чинного законодавства, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі;

- Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники);

- Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри, підписується завідувачем кафедри, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації на розгляд у спеціалізованої вченої ради;

- Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (консультанта).

 До документів додаються:

- дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, спеціалізованої вченої ради та для відправки опонентам;

- автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підпиcаний автором на обкладинці (2 примірники);

- монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. Копіїї наукових праць засвідчуються підписом вченого секретаря;

- афотреферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

- компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.pdf (2 примірники);

- компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.pdf (2 примірники).

 3-й етап

 Для подачі повідомлення про захист дисертації готуються наступні документи:

- усі документи, що були зазначені під час другого етапу;

- підписаний висновок комісії спеціалізованої вченої ради (у 2-х примірниках) ; (вимоги до висновку)

- відомості про офіційних опонентів (у 2 примірниках);

- витяг з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту (у 2-х примірниках) (зразок витягу).  Документи здобувача залишаються у вченого секретаря СВР;

- повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня за підписом Голови спеціалізованої вченої ради (зразок оформлення), завіряється підписом Вченого секретаря СВР та печаткою установи;

- копія квитанції про оплату за друк оголошення;

- документи надсилаються секретарем ради з поштової скриньки СВР на електронні адреси фахівців департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України;

4-й етап

Для тиражування та розсилання автореферату необхідно:

- подати на підпис до вченого секретаря СВР копію автореферату дисертації (формат А4) з підписом наукового керівника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради;

- підписаний до друку автореферат, тиражувати та розіслати згідно списку розсилки, визначеного СВР. Список розсилки автореферату підписує вчений секретар спеціалізованої вченої ради, візує вчений секретар СВР або вчений секретар установи, де виконується дисертаційна робота;

 - не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою факультету/інституту) та 2 примірники автореферату необхідно передати в Наукову бібліотеку ім. Лесі Українки (58008, Україна, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23, тел. +38-0372-584760, library@chnu.edu.ua) та тримати про це довідку з бібліотеки;

Зверніть увагу на те, що:

- автореферат дисертації в електронному вигляді не пізніше як за 30 календарних днів до дати захисту слід оприлюднювати на офіційному веб-сайті ЧНУ (http://specrada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua) (формат pdf), а примірник дисертації в електронному вигляді,  відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації (формат pdf) (Наказ МОН від 14.07.2015 р. №758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»)

 5-й етап

На захист дисертації наукового ступеня здобувач наукового ступеня готує:

- бюлетені для таємного голосування (форма бюлетеня для таємного голосування);

- протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою (2 примірники) (зразок протоколу засідання лічильної комісії);

- проект висновку спеціалізованої вченої ради, підписаний членами комісії спеціалізованої вченої ради.

 Після захисту дисертаційної роботи атестаційна справа здобувача (дві окремі папки з документами оформленими згідно вимог МОН України, а саме: опис справи, що подається у МОН України , опис справи, що залишається в архіві

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¦ЉИ‰@’4Яэchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.