Оновлено
2020-06-01
15:22

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кузьмук Світлана Григорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Біхевіористичні фінанси: теоретична концептуалізація та закономірності використання в економіці»

Дата захисту:  01.11.2019

Науковий керівник: Нікіфоров Петро Опанасович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Юхименко Петро Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та економічної теорії (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України)

Офіційний опонент: Циганова Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи (Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Буринська Оксана Ігорівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора національної економіки»

Дата захисту:  27.04.2018

Науковий керівник: Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, учений секретар (ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України)

Офіційний опонент: Зінчук Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кіндзерський Віталій Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: голова первинної профспілкової організації студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки»

Дата захисту:  02.12.2016

Науковий керівник: Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Шпикуляк Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної та інноваційної роботи (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України)

Офіційний опонент: Павлова Галина Євгеніївна, доктор економічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мельник Олег Іванович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України»

Дата захисту:  02.12.2016

Науковий керівник:  Лопатинський Юрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Гудзинський Олексій Дмитрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

Офіційний опонент: Кирилов Юрій Євгенович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту організацій (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12 

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кутузов Руслан Володимирович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: тимчасово не працює

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток управлінської думки в Україні (ХІХ ст. – 20-і роки ХХ ст.)»

Дата захисту:  04.11.2016

Науковий керівник:  Леоненко Петро Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу теорії економіки і фінансів (ДННУ «Академія фінансового управління» МОН України)

Офіційний опонент: Фещенко Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри історії та теорії господарства (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України)

Офіційний опонент: Ціх  Галина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та менеджменту (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України)

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Настас Оксана Миколаївна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: аспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Назва дисертаційної роботи: «Механізм  розподілу та перерозподілу доходів інституційних секторів економіки України»

Дата захисту:  04.11.2016

Науковий керівник:  Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту (Національний університет біоресурсів і

природокористування України МОН України)

Офіційний опонент: Прушківська Емілія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Запорізький національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент: Бакум Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва (Черкаський державний технологічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12

*****************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Чекаловська Галина Збиславівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: інженер з інформаційного забезпечення Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету

Назва дисертаційної роботи: «Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки»

Дата захисту:  27.05.2016

Науковий керівник: Длугопольський Олександр Володимирович, доктор економічних наук, доцент, директор НДІ інноваційного розвитку та державотворення, професор кафедри економічної теорії (Тернопільський національний економічний

ніверситет МОН України)

Офіційний опонент: Радіонова Ірина Федорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри макроекономіки та державного управління (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України)

Офіційний опонент: Штундер Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12 

***********************************************************************************************************************

 Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Ткач Сергій Вікторович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Валютне регулювання в системі економічної політики держави»

Дата захисту:  01.04.2016

Науковий керівник:  Нікіфоров Петро Опанасович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Лютий Ігор Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Сліпченко Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії (Тернопільський національний економічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12 

***********************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Дутчак Анна Василівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: економіст бюджетного відділу фінансового управління Чернівецької міської ради

Назва дисертаційної роботи: «Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів»

Дата захисту:  01.04.2016

Науковий керівник:  Галушка Зоя Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України)

Офіційний опонент: Дучинська Ніна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України)

Офіційний опонент: Кудінова Алевтина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри політичної економії (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12 

***********************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Клевчік Леонід Леонідович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Формування ринку економічної інформації в умовах глобалізації»

Дата захисту:  26.12.2015

Науковий керівникВарналій Захарій Степанович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Офіційний опонент: Москаленко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана» МОН України)

Офіційний опонент: Якобчук Валентина Павлівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності (Житомирський національний агроекологічний університет МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12

***********************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Мойсеєнко Костянтин Євгенійович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Донбаської державної машинобудівної академії

Назва дисертаційної роботи: «Механізм функціонування і розвитку соціально-економічної системи суспільства»

Дата захисту:  30.11.2015

Науковий керівникРекова Наталія Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (Донбаська державна машинобудівна академія МОН України)

Офіційний опонент: Липов Володимир Валентинович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Харківський національний економічний університет імені

Семена Кузнеця МОН України)

Офіційний опонент: Чайка Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Захист у СВР:  К 76.051.12

*************************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Никифорак Олександр Ярославович

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економіки підприємства Буковинського державного фінансово-економічного університету

Назва дисертаційної роботи: «Управління запасами в структурі оборотного капіталу економіки України»

Дата захисту:  30.11.2015

Науковий керівникШинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу економічного зростання та структурних змін в економіці (Інститут економіки та прогнозування НАН

України)

Офіційний опонент: Єщенко Петро Степанович, доктор економічних наук, професор, пенсіонер

Офіційний опонент: Стахова Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва (Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12 

***********************************************************************************************************

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача: Кутаренко Наталія Ярославівна

Посада здобувача і повна назва місця роботи: асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Назва дисертаційної роботи: «Розвиток органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України»

Дата захисту:  02.10.2015

Науковий керівник:  Лопатинський Юрій Михайлович

Офіційний опонент: Писаренко В.В., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу (Полтавська державна аграрна академія)

Офіційний опонент: Ходаківська О.В., кандидат екон. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу земельних відносин (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України)

На здобуття наукового ступеня:  кандидат економічних наук

Cпеціальність:  08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Захист у СВР:  К 76.051.12

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterCC*@8‰|в№chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.